Practice something elseÖva något annat  |  NumbersTalNumber order 0-1000Talens ordning 0-1000
Start practicingBörja öva

Number order, 0 to 1000.Talens ordning, 0 till 1000.

Three numbers, but how do I know in which order they come?Tre tal, men hur vet man i vilken ordning de kommer?
First compare the hundreds.
180 has least hundreds, so it comes first.
Jämför först hundratalen.
180 har minst antal hundratal och kommer därför först.
These two numbers have the same hundreds. Then we compare the tens instead. 328 has less tens than 330. So 328 comes first.De här talen har lika många hundratal. Då jämför vi istället tiotalen. 328 har färre tiotal än 330. Så 328 kommer först.
And if the tens are the same, we compare the ones.Och om tiotalen är lika så jämför vi entalen.
Now I understand!Nu förstår jag!
1 2 3 4 5
6 7 8 9 0