ANVÄNDARAVTAL

för användning av webbtjänsten skolplus.se som tillhandahålls av Skolplus AB, org. nr. 556912-4760.

DEFINITIONER

Vi, Vår, Oss avser Skolplus AB.
Tjänsten avser webbtjänsten skolplus.se samt dess innehåll.
Licenstagare avser den skola, fysiska person eller juridiska person som träffat avtal med Skolplus AB avseende Tjänsten.

1. TILLHANDAHÅLLANDE AV TJÄNSTEN

Vi skall tillhandahålla Tjänsten så att Licenstagare som har giltig licens får tillgång till denna via Internet. Vi tilldelar Licenstagaren kontouppgifter för aktivering av licensen. Licenstagaren ansvarar därefter själv för all hantering av lärar- och elevkonton.

Privatlicens får endast införskaffas av fysiska personer och ger endast rätt till användning av Tjänsten för privat bruk inom det egna hushållet. Övrig användning, t.ex. i en skolverksamhet, är ej tillåten.

Skollicens och klasslicens ger endast rätt till användning av Tjänsten för den interna verksamheten av elever och personal som tillhör den licensierade skolan, klassen, organisationen eller företaget. Skollicens ger rätt till obegränsat antal elever och lärare. Klasslicens ger rätt till ett begränsat antal elever och lärare, enligt information vid beställning.

Rätt till användning av Tjänsten upphör i och med licenstidens slut. Licenstagare förbinder sig att efter licensens upphörande omgående radera allt nedladdat utskriftsmaterial, teckensnitt, dataprogram och annat nedladdningsbart material. Licenstagare förbinder sig även att omgående förstöra allt kvarvarande oanvänt utskrivet material.

2. ANVÄNDNING

Tjänsten och dess innehåll är skyddat av svensk upphovsrätt och får ej kopieras eller distribueras vidare i någon form till tredje part som ej ingår i Licenstagarens licens. Upphovsrätten tillhör Skolplus AB och respektive upphovsman.

Licenstagare skall iakttaga sekretess avseende lösenord och har inte rätt att lämna lösenord till tredje part som ej ingår i Licenstagarens licens eller visa lösenord på Internet eller annan plats så att tredje part kan få åtkomst till det. Om så sker så har vi rätt att utan förvarning ändra Licenstagarens lösenord.

Licenstagare får inte försöka kringgå säkerhetssystemet eller försöka testa Tjänstens säkerhet.

Licenstagare får inte använda Produkten på ett sätt som kan skada, sätta ur funktion, överbelasta eller försämra eller inkräkta på andra Licenstagares användning av Produkten.

Licenstagaren är skyldig att erlägga avtalade avgifter för användning av Tjänsten. Om inte så sker har vi rätt att stänga av Licenstagarens tillgång till Tjänsten, permanent eller tillfälligt.

3. ANSVARSBEGRÄNSNING

Vi har under avtalstiden rätt att modifiera Tjänsten samt att göra tillägg till Tjänsten eller ta bort program och funktioner från Tjänsten.

Tillfälliga avbrott i Tjänsten kommer att ske på grund av uppgraderingar, uppdateringar, tekniska fel och liknande. Vi ger inga garantier för Tjänstens tillgänglighet.

Om driftsavbrott varar längre än 7 dagar kan avgiften reduceras proportionellt för den tiden. Detta gäller dock inte om driftsavbrottet beror på Licenstagarens egna interna driftsproblem.

Vi ansvarar inte för eventuella skador eller förluster, direkta eller indirekta, med anledning av användande av Tjänsten, innehåll i Tjänsten, bristande tillgänglighet till eller funktion av Tjänsten.

4. ÖVRIGT

Vi använder så kallade cookies för att underlätta besökarnas användning av Tjänsten. Licenstagaren samtycker till användning av cookies. Licenstagaren kan slå av cookies i sin webbläsare men Tjänsten kommer då ej att fungera korrekt.

Vi äger rätt att genom skriftligt meddelande till Licenstagaren med verkan tidigast 30 dagar från Licenstagaren erhållit sådant meddelande ändra eller justera villkoren i detta användaravtal.

Användaravtalet regleras under svensk lag. Eventuell tvist avseende avtalet vilka inte kan lösas genom förhandling mellan parterna ska avgöras av svensk domstol.

 

PERSONUPPGIFTSBITRÄDESAVTAL

1. PARTER

Mellan Skolplus AB, org.nr. 556912-4760, (”Personuppgiftsbiträde”) och Kund som tecknat våra tjänster (”Personuppgiftsansvarig”) ingås personuppgiftsbiträdessavtal enligt nedan.

2. SYFTE

Syftet med detta personuppgiftsbiträdesavtal är att tillse att Personuppgiftsbiträdets behandling av personuppgifter för den Personuppgiftsansvariges räkning, enbart sker i enlighet med den Personuppgiftsansvariges instruktioner, i överensstämmelse med detta biträdesavtal och artikel 28 i Dataskyddsförordningen (Europaparlamentets och Rådets Förordning EU 2016/679) (”GPDR”).

3. DEFINITIONER

Detta biträdesavtal ska tolkas i enlighet med och ha de definitioner som framgår av GDPR.

4. PERSONUPPGIFTSBITRÄDETS ANSVAR

Personuppgiftsbiträdet åtar sig att endast vidta personuppgiftsbehandling avseende avtalade personuppgifter i enlighet med dokumenterade instruktioner från Personuppgiftsansvarig samt i överensstämmelse med detta biträdesavtal samt instruktioner enligt Bilaga 1.

 1. Personuppgiftsbiträdet åtar sig att vid behandling av personuppgifter efterleva vid var tid gällande lag och Dataskyddsförordningen. Därutöver åtar sig Personuppgiftsbiträdet att efterleva föreskrifter, ställningstaganden och rekommendationer avseende tillåten personuppgiftshantering, meddelade av Datainspektionen eller relevant EU-organ.

 2. Personuppgiftbiträdet ska vidta erforderliga tekniska och organisatoriska skyddsåtgärder avseende personuppgifterna, så att behandlingen uppfyller kraven i Dataskyddsförordningen och skyddar de registrerades rättigheter.

 3. Personuppgiftsbiträdet ska enligt den Personuppgiftsansvariges instruktioner rätta, radera eller överlämna felaktiga, ofullständiga eller inaktuella personuppgifter utan oskäligt dröjsmål.

5. SÄKERHETSÅTGÄRDER

Personuppgiftsbiträdet ska vidta och upprätthålla lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda personuppgifterna, utan att ha rätt till särskild ersättning för detta.

 1. Personuppgiftsbiträdets säkerhetsåtgärder ska åstadkomma den skyddsnivå som följer av tillämplig lag samt, Dataskyddsförordningen och som i övrigt är lämplig med beaktande av tekniska möjligheter, kostnad för genomförande, särskilda risker med behandlingen och i vilken utsträckning de behandlade personuppgifterna är, eller sannolikt kan uppfattas som, känsliga.

 2. Personuppgiftsbiträdet ska tillse att anställda, konsulter och övriga som Personuppgiftsbiträdet svarar för och som behandlar eller har åtkomst till personuppgifterna är bundna av ett ändamålsenligt sekretessåtagande samt är informerade om hur personuppgiftsbehandling får ske i enlighet med instruktioner från Personuppgiftsansvarig.

 3. Personuppgiftsbiträdets tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder ska vidtas med beaktande av den senaste utvecklingen, genomförandekostnader, personuppgiftsbehandlingens art, omfattning, sammanhang och ändamål, inkluderat risker för fysiska personer rättigheter och friheter av varierande allvar och sannolikhetsgrad, för att säkerställa en lämplig säkerhetsnivå i förhållande till risk.

6. INCIDENTER

Personuppgiftsbiträdet ska vid konstaterad eller misstänkt säkerhetsincident, såsom obehörig åtkomst, förstörelse, ändring eller annan otillåten påverkan avseende personuppgifterna omedelbart undersöka incidenten, vidta lämpliga åtgärder för att åtgärda densamma och för att förhindra upprepning samt informera den Personuppgiftsansvarige genom att tillhandahålla Incidentrapport.

 1. En Incidentrapport ska åtminstone innehålla beskrivning av incidentens art, kategorier av och det ungefärliga antalet registrerade som berörs samt de kategorier av och det ungefärliga antalet personuppgiftsposter som berörs, beskrivning av sannolika konsekvenser till följd av incidenten och en åtgärdsplan, om lämpligt inbegripet åtgärder för att mildra potentiella negativa effekter.

7. ÖVERFÖRING TILL TREDJE PART

Personuppgiftsbiträdet får inte överföra personuppgifter till tredje part och får heller inte lämna ut information om personuppgiftsbehandlingen till tredje part, utan att i förväg inhämta skriftligt godkännande av den Personuppgiftsansvarige.

8. UNDERLEVERANTÖRER (UNDERBITRÄDEN)

För anlitande eller ersättande av underleverantör för utförande av uppgift som innefattar personuppgiftsbehandling (”Underbiträde”), ska Personuppgiftsbiträdet först begära godkännande av den Personuppgiftsansvarige. Sådan begäran ska innehålla uppgift om Underbiträdets bolagsnamn och kontaktuppgifter, tjänstetyp, säte och geografisk placering av infrastruktur relevant för behandlingen av personuppgifter, samt andra uppgifter om Underbiträdet som begärts av den Personuppgiftsansvarige. Personuppgiftsansvarig har rätt att med bindande verkan motsätta sig anlitandet av visst Underbiträde om rimligt fog därför finns.

9. INSYN

I syfte att säkerställa upprätthållandet av lämplig säkerhetsnivå och efterlevnad av detta biträdesavtal, har Personuppgiftsansvarig rätt till erforderlig insyn i de delar av Personuppgiftsbiträdets organisation och system som relaterar till personuppgiftsbehandlingen.

10. ÖVERLÅTELSE AV AVTALET

Överlåtelse av detta biträdesavtal får endast ske i samband med överlåtelse av Huvudavtalet och då i enlighet med detsamma.

11. AVTALSTID

Detta Avtal gäller mellan parterna så länge Biträdet behandlar Personuppgifter för vilka Ansvarig är Personuppgiftsansvarig.

 1. Vid biträdesavtalets upphörande ska Personuppgiftsbiträdet enligt den Personuppgiftsansvariges instruktion radera eller återlämna all data innehållandes personuppgifter, på samtliga media varpå personuppgifter fixerats, samt därefter radera eventuella kopior.

Bilaga 1. INSTRUKTIONER FÖR BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

 1. Syfte och ändamål
  Syftet med behandlingen är att personuppgiftsbiträdet ska kunna tillhandahålla läromedel och läromedelstjänster.

 2. Kategorier av personuppgifter
  Följande personuppgifter kommer att behandlas:
  Namn, skolplacering, kontaktuppgifter samt övriga verksamhetsrelaterade uppgifter såsom exempelvis en elevs resultat på övningar.

 3. Kategorier av registrerade
  För skollicenser: Elever, anställda på skolan
  För privatlicenser: Privatpersoner

 4. Typ av behandling
  Orderbehandling
  Registrering av fakturor
  Administrera användarkonton
  Registrera resultat på gjorda övningar
  Supportärenden

 5. Geografisk placering av behandling
  Personuppgifter behandlas av Skolplus AB, Eskilstuna, Sverige
  Personuppgifter lagras på servrar som handhas av FS Data AB i Helsingborg, Sverige.